Hatáskör az új Polgári Perrendtartásban

A járásbíróság előtt indítandó főszabály szerint valamennyi 30 millió Ft alatti értékű vagyoni jogi igény, úgy mint elbirtoklás, szerződéses igény, kártérítés, öröklési jogvita. Ezen túlmenően meg nem határozható értékű vagyoni jogi igényként a birtokvédelem, okirat kiadás, társasházi határozat megtámadása iránti perek, valamint a személyi állapottal kapcsolatos perek (házassági, apasági, gyermek elhelyezési, gondnoksági per), és a végrehajtási perek.

Új szabály, hogy szintén a járásbíróság hatáskörébe tartozik a  tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítsa iránti, nemzetközi árufuvarozásból, értékpapírból eredő igény.

Kivételt képez a fenti szabályok alól a 3 millió Ft alatti pénzkövetelések, melyre vonatkozó igényt a bármely közjegyző előtt megindítható fizetési meghagyásos eljárásban kell érvényesíteni. A fizetési meghagyás elleni ellentmondás esetén az eljárás perré alakul, amely per a fentiek szerint hatáskörrel rendelkező bíróságon folyik.

A törvényszék előtt indítandóak meg azok a perek, melyeknek tárgya 30 millió Ft feletti értékű vagyoni jogi igény, ezen túl perértéktől függetlenül azok az egyes vagyoni jogi igények, amelyeknek tárgya:
1. közigazgatási, bírósági jogkörben okozott kár, sérelemdíj,
2. szerzői jogi igények,
3. cég alapításával, társasági tagsági joggal kapcsolatos perek
4. közérdekből indított perek
Szintén perértéktől függetlenül a törvényszék hatáskörébe tartoznak a személyiségi jogi perek, ezek:
1. személyiségi jog megsértése, sérelemdíj iránti per,
2. sajtóhelyreigazítási per

A közigazgatási és munkaügyi bíróságon indíthatók meg továbbra is a munkaügyi perek pl.: elmaradt munkabér, jogellenes felmondás miatti igényérvényesítés.