A Kaposvári Törvényszék elnöke a Kaposvári Járásbíróságon 1 fogalmazói álláshely betöltésére pályázatot hirdet.

 

A pályázatok beérkezésének határideje:

2020. október 5. napja 16.30 óra.

Írásbeli versenyvizsga időpontja:

2020. október 14. napja.

Szóbeli versenyvizsga időpontja:

2020. november 2. napja.

A pályázatok elbírálásának határideje:

2020. december 5. napja.

Az állások betöltésének időpontja:

2020. december 14. napja.

A pályázatok beadásának helye:

Országos Bírósági Hivatal

Postai úton: 1363 Budapest Pf.: 24.

Személyesen: 1055 Budapest Markó 9.

1 példányban postai úton vagy személyesen – igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával - kell benyújtani olyan időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó napján megérkezzen.

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján kell betölteni, kivéve, ha az állás betöltésére az Iasz. 17. § (3) bekezdésének alkalmazásával már kinevezett bírósági fogalmazó áthelyezésével kerül sor.

A bírósági fogalmazói állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a szóbeli versenyvizsga időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet.

A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni kell:

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (a nyomtatványok: https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoi-palyazatok linkről letölthetők)

• motivációs levelet

• a pályázó önéletrajzát

• a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást

 • a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5) bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem fogadható el. A „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §- ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.

A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:

• az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást

• a bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást

• a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről

 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel

• a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról

• az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát

• nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát

• a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát

• nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott, elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése útján hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell.

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen benyújtható

• a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata

• a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és

• amennyiben a pályázó a pályázati határidő lejártát követően szerez jogosultságot többletpontra, az ezt igazoló dokumentum úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga megkezdésének időpontjáig rendelkezésre álljon.

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.

A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu weboldalon is megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II.29.) OBH utasításból tájékozódhatnak.

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.